ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI – OSMTH
Sovereign Military Order Temple of Jerusalem – SWISS FEDERAL REGISTRY NUMBER CH-660.1.972.999-4
VELIKI PRIORAT SRBIJE – VITEZOVI TEMPLARI SRBIJE

Vitezovi Templari Srbije predstavljeni kroz Veliki Priorat Srbije je autonomni sastavni član Templarskog Reda, medunarodne Templarske organizacije – Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH).

Odlukom Velikog Magistralnog Veća, najvišeg tela Reda, organizacija Vitezova Templara Srbije, priznata je kao ravnopravni član pod zaštitom Reda.

Međunarodni Templarski red sa tradicionalnim imenom OSMTH, je razgranata organizacija sa sedištem u Ženevi i biroom u Vašingtonu, i velikim prioratima u Austriji, Finskoj, SAD, NATO, Francuskoj, Italiji, Engleskoj i Velsu, Meksiku, Kanadi, Nemačkoj i Grčkoj.

OSMTH deluje preko svojh Velikih Priorata od kojih je svaki nadležan za određene geografske prostore (Veliki Priorat Srbije ima jurisdikciju nad jugoistočnom Evropom i delom Azije).

Odluke Velikog Magistralnog Veća su jedinstveni stavovi reda u internacionalnom delovanju. Red je priznat od strane UN kao NGO i ima stalne delegate u Socijalno-ekonomskom savetu UN.

MISIJA I VIZIJA

OSMTH kroz Briselsku deklaraciju: “Aiding humanity on the pilgrimage through life.” donesenu simbolično 13.10.2007. godine je dao okvir za dalje delovanje. Templari su posvećeni doprinosu hrišćanskoj zajednici u kojoj deluju kroz humani rad baziran na projektima. Na baštinjenju vekovne kulture viteštva na osnovu hrišćanske tradicije u svakodnevnim odnosima među ljudima, Templari daju doprinos:

  • Hrišćanskom etosu, duhovnosti i viteškim vrednostima,
  • Humanitarnoj pomoći kako u Srbiji tako i na međunarodnom planu,
  • Poštovanju ljudskih prava i raznolikosti,
  • Pospešivanju međuverskog dijaloga.

STRATEGIJA

Posvećenost Templara prvenstveno se ogleda u:

  • Obezbeđivanju humanitarne pomoći hrišćanima kroz fizičku, finansijsku i moralnu podršku,
  • Nastavak programa koji pomažu hrišćanima širom sveta, naročito u Svetoj zemlji,
  • Promovisanje dijaloga zasnovanog na principima mira i pravde među verama, sa krajnjim ciljem uspostavljanja boljeg razumevanja i veće tolerancije,
  • Pomoći područjima pogođenim nepogodama, kao i kroz humanitarni rad u ublažavanju katastrofa,
  • Promovisanju poštovanja raznolikosti, ljudskim pravima,izgradnje mira i održivog razvoja.

Ne nama, Gospode, ne nama, nego Imenu Tvome daj slavu.

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam...

by OSMTH | Himna Reda Vitezova Templara - OSMTH

Godine osnovan Red VItezova Templara u Republici Srbiji

Vitezova/Dama

i više realizovanih domaćih projekata

i više međunarodnih realizovanih projekata

IZDAVAŠTVO

Naučni Časopis - Viteška Kultura
Revija - Templar
Istorija Reda Jerusalimskog Hrama

AKTUELNO

Projekat „Templari za decu svratišta“, je nastao kao odgovor na potrebu konstante (sistemske) pomoći Centru za integraciju mladih – Svratišta za decu, Beograd (www.facebook.com/SvratisteBeograd, http://cim.org.rs, )
Naime Centar postoji duži niz godina i ima za cilj da decu „ulice“, tj. decu sa margina društva implementira u standardne društvene tokove (obrazovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, zaposlenje…).


Prilikom te izuzetno društveno odgovorne misije, Centar se susreće sa konstantnim izazovom u vidu nedostatka materijalnih sredstava za neometan svakodnevni rad.
Red Vitezova Templara Srbije – OSMTH, je taj problem uvideo, kontaktirao rukovodioce Centra, i kroz jedan dugoročan projekat će probati da jedan deo tereta preuzme na sebe, i na taj način olakša rad Centra. Saradnja sa Centrom će se ogledati u nizu robno/finansijskih donacija, kao i u implementiranje korisnika centa u projekte iz domena kulture (likovni konkursi, literarni, muzički…) koje će Red Vitezova Templara Srbije – OSMTH organizovati kako na području Republike Srbije tako i na međunarodnom nivou.

Pridružite se u drugom po redu humanitarnom turniru za decu Svratišta 14.03.2020. godine!

Svet Templara

Registracija u Srbiji

Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS” br. 51/09), i člana 15. stava 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 83/2014), odlučujući o registracionoj prijavi Udruženje “Vitezovi Templari Srbije”.

Naziv: Udruženje “Vitezovi Templari Srbije OSMTH”

Matični broj: 17372408

Vitezovi Templari Srbije OSMTH 

Poštanski fah 143 – Pošta 6, 11000 Beograd, Srbija

Zdravka Čelara 12, 11000 Beograd, Republika Srbija

Međunarodna registracija

Izvod iz registra u Ženevi:

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladina organizacija Ujedinjenih Nacija (NVO) sa registracijom u Ženevi, Švajcarska.

Švajcarski savezni registracioni broj CH-660.1.972.999-4

NAPOMENA: Postoji više od 1700 grupa u svetu koje sebe nazivaju “Templari” ili “Vitezovi Templari” što je naziv koji oni mogu slobodno da koriste. OSMTH (Suvereni Vojni Red Jerusalimskog Hrama) međutim, nije povezan ni sa jednom od njih i naše oznake i grb su zaštićeni registracijom oznaka.